Share
Go down
Thainews CM.
Admin
จำนวนข้อความ : 52
Join date : 23/11/2018
ดูข้อมูลส่วนตัวhttp://thainewscmonline.thai-forum.net

อุตรดิตถ์ : ประชุมฯ ของดี GI เมืองอุตรดิตถ์

on Thu Nov 29, 2018 10:23 pm
ที่ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2561
  โดยมี นางณัฐพร มหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอท่าปลา ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายเจริญ นาคปิ่น แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถื นายพงษ์ศักดิ์ สุขสุสินธิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมอาวุโส จังหวัดอุตรดิตถ์ น.ส.นิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวิเชียร แหยมยินดี ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นางดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และกระตุ้นให้ผู้ผลิตเสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์ในสินค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ เสนอให้ดำเนินการอนาคตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ กระเทียมน้ำปาด มะขามบ้านโคก มะม่วงหิมพานต์ท่าปลา และหอมแบ่งลับแล
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก่อนอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยจะหมดอายุ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดห้วยมุ่น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 มีอายุ 2 ปี ซึ่งครบกำหนด 20 สิงหาคม 2562 เมื่อครบกำหนดต้องดำเนินการควบคุมตรวจสอบสินค้าตามระบบที่จัดทำขึ้น เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานตามที่ขึ้นทะเบียนไว้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เตรียมดำเนินการ (GI) ทุเรียนหลง/หลิน เมื่อครบกำหนดในปี 2563 อีกทั้งการดำเนินการ ขอ GI ในประเทศญี่ปุ่น ยังขาดการดำเนินการระบบการควบคุมตรวจสอบคุณภาพ จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการต่อโดยจังหวัดอุตรดิตถ์สนับสนุนงบประมาณ อีกทั้งมีมติให้ดำเนินการอนาคตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ อีก 4 ประเภท ได้แก่ กระเทียมน้ำปาด มะขามบ้านโคก มะม่วงหิมพานต์ท่าปลา และหอมแบ่งลับแล
////////////////////////////////////////////
ณัฐวัฒน์   ราชประสิทธิ์ หน.ศูนย์ข่าวไทยนิวส์อุตรดิตถ์  
พูลชัย  ราชประสิทธิ์ ข่าว

ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ