Share
Go down
Thainews CM.
Admin
จำนวนข้อความ : 52
Join date : 23/11/2018
ดูข้อมูลส่วนตัวhttp://thainewscmonline.thai-forum.net

อุตรดิตถ์ : วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ กับ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องสัญญาณเตือนแก๊สหมดและแก๊สรั่ว

on Fri Nov 23, 2018 10:55 pm
นายจีรพัฒน์ เจี้ยมกลิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ นายกิตติ เพื่อนฝูง รองผอ. นายวิเศษ นุกุลจิตร นางสาวอาทิตยา ผาทอง รอง ผอ. นายสุทิน ถาวรวงคล รอง ผอ. ร่วม ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา ประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรมอาชีวะศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 ระดับ อศจ.
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ กับ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องสัญญาณเตือนแก๊สหมดและแก๊สรั่ว Gas alarm and exhaust gas leak.
จากการเปิดเผยของนายจีรพัฒน์ เจี้ยมกลิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ นายกิตติ เพื่อนฝูง รองผอ. นายวิเศษ นุกุลจิตร นางสาวอาทิตยา ผาทอง รอง ผอ. นายสุทิน ถาวรวงคล รอง ผอ. ร่วม ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา ประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรมอาชีวะศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 ระดับ อศจ. โดยสิ่งประดิษฐ์ เครื่องสัญญาณเตือนแก๊สหมดและแก๊สรั่ว Gas alarm and exhaust gas leak. ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ มีความสอดคล้องระดับชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)ยุทธศาสตร์ 8 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 6 : เพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 : ส่งเสริมการนำกระบวนวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยความ ร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 : เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงานโดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม นโยบายรัฐบาล/เป้าหมายของรัฐบาล นโยบายที่ 8 : เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

ความสอดคล้องระดับกระทรวง นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบาย การส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา เพื่อสร้างองค์ ความรู้และนวัตกรรมที่ สร้างผลผลิตและ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตร์ ผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา ความสอดคล้องระดับส่วนภูมิภาค ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์จังหวัด อุตรดิตถ์ส่งเสริม บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและกำจัด ภาวะ มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน พันธกิจหรือนโยบายของสถานศึกษา/สถาบันการอาชีวศึกษา
พันธกิจหรือนโยบายส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครู นักเรียน นักศึกษา นักประดิษฐ์
สู่นักวิจัย
หัวหน้าทีมโครงการวิจัย
นางสาวแอมม่า เจนไธสง นักเรียน นักวิจัยรุ่นใหม่นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการตลาด และผู้ร่วมทีมวิจัย นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถา นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการตลาด นายเกียรติศักดิ์ นะหล้า นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
คณะผู้ร่วมวิจัย/ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
นางสาวธนพัชร์ พุฒภัทรดา ครู (พนักงานราชการแผนกวิชา การตลาด สาขาวิชาที่เชียวชาญ การตลาด นางสาวพิไลพร ล่องลอย ครู (พนักงานราชการ) แผนกวิชาเลขานุการ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ เลขานุการ นายปารย์พิรัชย์ แป้นวงษ์ ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญงานเชื่อมโลหะ
ในการวิจัยและประดิษฐ์ ในครั้งนี้ในปัจจุบันก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซแอบพีจี กับเตาหุงต้มในครัวเรือนนับเป็นของที่อยู่คู่กับครัวเรือนไทยเกือบทุกหลังคาเรือนโดยพบสัดส่วนการใช้ก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซแอลพีจีมากที่สุดอยู่ที่ภาคครัวเรือนปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ของไทย (มกราคม – พฤษภาคม 2560) โดยกระทรวงพลังงานเผยปริมาณความต้องการการใช้ก๊าซ LPG ในประเทศประมาณ 511,000 ตันต่อเดือน แบ่งเป็นภาคครัวเรือนสูงสุด คิดเป็น 34% รองลงมาคือ ภาคปิโตรเคมี คิดเป็น 32% ภาคขนส่ง คิดเป็น 22% ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็น 10% และส่วนของผู้ผลิตใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต คิดเป็น 2% ของยอดการใช้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดจากการนำก๊าสแอลพีจีมาใช้ก็มีจำนวนมากเช่นเดียวกัน หากไม่ระมัดระวังอาจจะมีการลืมปิดแก๊สหลังใช้แล้ว อาจเกิดแก๊สรั่วไหลในอากาศเนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด การระเบิด จึงได้เกิดแนวคิดเรื่อง ระบบตรวจจับแก๊สหมดและแก๊สรั่ว ขึ้นมาเพื่อรักษา ความปลอดภัยในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดเพื่อลดความเสี่ยงต่อความ สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาการรั่วไหลของแก๊สไวไฟก่อนจะทำให้ เกิดเพลิงไหม้ตามมา
จากเหตุผลดังกล่าวงานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อตรวจจับน้ำหนักและปริมาณความเข้มข้นของก๊าซแอลพีจีในบรรยากาศโดยนำไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมน้ำหนักและประมวลผล สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหรือปริมาณทางฟิสิกส์และส่งสัญญาณออกทางพอร์ตเตอร์เอาท์พุทให้เป็นสัญญาณ การตรวจวัดน้ำหนักของก๊าซแอลพีจีถ้ามีน้ำหนักเบาขึ้นเนื่องการจากใช้จนถึงปริมาณที่กำหนด จะส่งสัญญาณเตือนตามขีดที่กำหนด และปริมาณก๊าซแอลพีจีซึ่งก๊าซที่ใช้ในการประกอบอาหารทั่วไปที่เป็นห้องแบบปิดโดยการใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณการรั่วไหลของก๊าซแอลพีจีเมื่อปริมาณในห้องมีมากเกินไประดับความเข้มข้นในอากาศจนถึงขีดที่กำหนดจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ทราบการรรั่วไหลของก๊าซแอลพีจี
แก๊สปิโตรเลียมเหลว หรือ แอลพีจี (อังกฤษ: liquefied petroleum gas: LPG) จัดเป็นเชื้อเพลิงอีกชนิดหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมันหรือการแยกแก๊สธรรมชาติ ในโรงแยกแก๊สธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน 2 ชนิด คือโพรเพนและบิวเทนไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ปราศจากพิษ หนักกว่าอากาศ ติดไฟได้ในช่วงของการติดไฟที่ 2–15 % ของปริมาณในอากาศ และอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองคือ 400 องศาเซลเซียส ก๊าซ LPG ใช้เป็นก๊าซหุงต้ม มีลักษณะดังนี้
- ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่ผู้ผลิตเติมสารซึ่งมีกลิ่นฉุนแทน เพื่อใช้เตือนภัยเมื่อเกิดก๊าซรั่ว
- ตัวก๊าซหุงต้ม (LPG) เองไม่เป็นพิษ แต่ถ้าเกิดเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ก็จะเกิดก๊าซคาร์บอน
- มอนนอกไซด์ และถ้าสูดดมเข้าไปมากๆ ก๊าซจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในร่างกาย จะทำให้
- มึนงง เวียนศีรษะ และอาจเสียชีวิตได้
- LPG หนักกว่าอากาศ เมื่อเกิดก๊าซรั่ว จะลอยต่ำลงสู่พื้น
ก๊าซหุงต้ม (LPG) เหลว 1 ลิตร ขยายตัวเป็นไอได้ประมาณ 250 ลิตร (250 เท่า) ดังนั้นควรบรรจุก๊าซในถังไม่เกิน 85 % ของปริมาตรถัง เพื่อให้มีที่ว่างในการขยายตัวของก๊าซ
- ติดไฟง่าย มีอุณหภูมิของเปลวไฟสูง ประมาณ 1,900 °C
ในประเทศไทยแก๊สหุงต้มส่วนใหญ่ได้จากการกลั่นน้ำมัน โดยใช้อัตราส่วนผสมของ
โพรเพน และบิวเทนประมาณ 70:30 ซึ่งจะให้ค่าความร้อนที่สูง แก๊สปิโตรเลียมเหลวสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารในครัวเรือน จึงเรียกกันว่า แก๊สหุงต้ม สามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและยานพาหนะได้แก๊สไวไฟและอันตรายจากอุบัติเหตุไฟไหม้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
6.1 เพื่อสร้างเครื่องสัญญาณเตือนแก๊สหมดและแก๊สรั่ว
6.2 เพื่อประเมินคุณภาพ หรือ ทดลอง ทดสอบ ประสิทธิภาพเครื่องสัญญาณเตือนแก๊สหมด
และแก๊สรั่ว
ซึ่งทางด้านนายจีรพัฒน์ เจี้ยมกลิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ นายกิตติ เพื่อนฝูง รองผอ. นายวิเศษ นุกุลจิตร นางสาวอาทิตยา ผาทอง รอง ผอ. นายสุทิน ถาวรวงคล รอง ผอ. ร่วม ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา ประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรมอาชีวะศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 ระดับ อศจ. โดยสิ่งประดิษฐ์ เครื่องสัญญาณเตือนแก๊สหมดและแก๊สรั่ว Gas alarm and exhaust gas leak. ของวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการให้ทางคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องไปจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบและนำความคิดของครูและนักศึกษาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ทางวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องไอเดียความคิดของบุคลากรและนักศึกษาอย่างเต็มที่
///////////////////////////////////////////////////////////////////
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ หน.ศูนย์ข่าวไทยนิวส์อุตรดิตถ์
พูลชัย ราชประสิทธิ์ ข่าว
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ