Share
Go down
Thainews CM.
Admin
จำนวนข้อความ : 52
Join date : 23/11/2018
ดูข้อมูลส่วนตัวhttp://thainewscmonline.thai-forum.net

พิษณุโลก : โครงการฝึกอบรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

on Fri Nov 30, 2018 7:44 pm
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมชาติรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.ณัฐชานันท์ นุเสน ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในโครงการดังกล่าวมี ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้มีการเข้าค่ายร่วมกัน นักเรียนที่เข้าค่ายทุกคนมีความตระหนักถึงความสำคัญและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะเพื่อการใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่างโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรม

ทั้งนี้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาเชิงรุกเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศไทย สะเต็มศึกษาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน สะเต็มศึกษาเป็นภาพสะท้อนของกระบวนทัศน์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนแบบท่องจำเป็นการพัฒนาด้านปัญญา ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้มีความพร้อมในการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม และโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 185 คน.
///////////////////////////////
ปรีชา นุตจรัส ราย งาน

ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ