Share
Go down
Thainews CM.
Admin
จำนวนข้อความ : 52
Join date : 23/11/2018
ดูข้อมูลส่วนตัวhttp://thainewscmonline.thai-forum.net

เชียงใหม่ : จัดประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ

on Thu Nov 29, 2018 10:00 pm
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชร่วมกับชมรมคนพร้าวรักษ์ป่าและอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโครงการธรรมชาติปลอดภัย
จัดประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ “Memory Si Lanna ปีที่ 2” ขึ้น  เพื่อเป็นการและเป็นการส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญของประเทศไทยตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ท้องที่ อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง และอำเภอเชียงดาว
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ดร.ทรงธรรม  สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดกิจกรรมและร่วมแถลงข่าวการประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ “Memory Si Lanna ปี 2”
จัดโดยโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีนายอัมพร  ปานมงคล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.16 พร้อมด้วย คุณจงกล  เหลืองอ่อน กรรมการผู้จัดการ บจ.เจริญโภคภัณฑ์, คุณสุรชัย  วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, ร.ต.ท.นคร  ปัญญาทิพย์ ที่ปรึกษาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่, นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา, คณะสื่อมวลชน, ชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า, กศน.อ.พร้าว, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวดอยม่อนล้าน อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญของประเทศไทย
ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ท้องที่ อ.พร้าว อ.แม่แตง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ (3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพร้าว อำเภอ.แม่แตง อำเภอเชียงดาว   ผ่านภาพถ่ายและ เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา กลุ่มบุคคลทั่วไป และราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ทั้ง 3 อำเภอ ได้แสดงฝีมือผ่านผลงานภาพถ่าย ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทย ให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการถ่ายภาพ  
โดยรางวัลการประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

รางวัลการประกวดกลุ่ม A : บุคคลทั่วไป
รางวัลที่ 1 : เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท    พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบ    
รางวัลที่ 2 : เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท    
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
รางวลัชมเชย 1-3 : รางวัล ละ 2,000 บาท (จำนวน 3 รางวัล

รางวัลการประกวดกลุ่ม B : นร./นิสิต/นศ. (ระดับอุดมศึกษา)
รางวัลที่ 1 : เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท    
รางวัลที่ 2 : เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
รางวัลที่ 3 : เงินรางวัลจำนวน  5,000 บาท  
รางวัลชมเชย 1-3 : รางวัล 2,000 บาท
จำนวน 3 รางวัล  

รางวัลการประกวดกลุ่มC : บุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.พร้าว, อ.แม่แตง, อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รางวัลที่ 1 : เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท    
รางวัลที่ 2 : เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลที่  3 : เงินรางวัล 3,000 บาท      
รางวัลชมเชย 1-3 : รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลมหาชน (ไม่แบ่งประเภทกลุ่มผู้สมัคร) ภาพถ่ายผลงานของผ้สูง่ภาพเข้าประกวด (โดยไม่แบ่งประเภทของกลุ่มผู้สมัคร ที่มียอดรวม Love & Share & Comment สดุสงู จำนวน 10 รางวัลแบ่งเป็น รางวลัมหาชน
ลำดับที่  1 : เงิน 10,000 บาท
รางวลัมหาชนลำดับที่ 2 – 10 : เงินรางวัล ละ 1,000 บาท

รางวัลพิเศษสำ หรับผู้ร่วมสนุกในกิจกรรมช่องทางออนไลน์ รายละเอียดตามเงื่อนไขของผู้ร่วมสนุกลุ้นรับถุงนอน (Comfort Range) รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล มลูค่า5,000 บาท
เงื่อนไขกิจกรรมสำ หรับผู้ส่งเข้าประกวด  1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมี Facebook Account เป็นของตนเอง และกด Like FB Page : ธรรมชาติปลอดภัย หรือ safethainature 2. โพสต์ภาพถ่ายที่ต้องการสง่เข้าประกวด ลงใน Timeline FB Page   ธรรมชาติปลอดภัย (ตั้งค่าโพสต์สาธารณะ) พร้อมระบุว่า ประกวดภาพถ่าย Memory Si Lanna ปี 2
(ระบุ ประเภท A, B, C) ชื่อภาพ ชื่อ-นามสกลุ เจ้าของผลงาน เบอร์โทรตดิตอ่ ชื่อสถานที่ในภาพถ่ายข้อความบรรยายความประทับใจที่มีต่อภาพถ่าย พร้อมติดHashtag #MemorySiLanna2 #อุทยานแห่งชาติศรีลานา  #ธรรมชาติปลอดภัย
//////////////////////
วัตร ไทยนิวส์ รายงาน

ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ