Share
Go down
Thainews CM.
Admin
จำนวนข้อความ : 52
Join date : 23/11/2018
ดูข้อมูลส่วนตัวhttp://thainewscmonline.thai-forum.net

เชียงใหม่ : ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

on Mon Nov 26, 2018 5:01 pm
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทย
เพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ 4

--------------------------------------------------------------------------

นางพรปวีณ์  วิชิต  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  คณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น         โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕61  ครั้งที่ 4 เพศชาย ตำแหน่งคนงานทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.  ผู้ที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคระยะเวลา ๓ ปี  เพศชาย อายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัคร
๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา
๓. ความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ ซม. น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
๔. พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๕. ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย
๖. ไม่มีความประพฤติเสียหาย  
๗. ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern” หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
๘. ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ
๙. ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเนื่องจากมีปัญหาด้านความประพฤติ
๑๐. ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง
๑๑. ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมหรือสำเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
๑๒. สายตาปกติ และตาไม่บอดสี
๑๓.  สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัคร
   ๑. ใบสมัครสอบคัดเลือก
๒. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.5 นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๓. บัตรประจำตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน  หลักฐานการศึกษา และหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร
    ๔. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติและตาไม่บอดสี  
   
   ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ                   การเข้าร่วมโครงการทันที
  ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม ๒๕61        ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน)         หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๑-๒๙๑๑ ต่อ ๒๐ ทุกวันเวลาราชการ

ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ